ToolLLM

Yujia Qin, Shihao Liang, Yining Ye, Kunlun Zhu, Lan Yan, Yaxi Lu, Yankai Lin, Xin Cong, Xiangru Tang, Bill Qian, Sihan Zhao, Lauren Hong, Runchu Tian, Ruobing Xie, Jie Zhou, Mark Gerstein, Dahai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun (2024). The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024).

Switch to compact view


Authors 
Journal 
PMID 
Pages 
Volume 
Year2024
labciteYujia Qin, Shihao Liang, Yining Ye, Kunlun Zhu, Lan Yan, Yaxi Lu, Yankai Lin, Xin Cong, Xiangru Tang, Bill Qian, Sihan Zhao, Lauren Hong, Runchu Tian, Ruobing Xie, Jie Zhou, Mark Gerstein, Dahai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun (2024). The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024).
labidToolLLM
labtitleToolLLM: Facilitating Large Language Models to Master 16000+ Real-world APIs
subjectconference
funding
website 
link 
preprinthttps://arxiv.org/abs/2307.16789

Unused tags: e-print grant ignore sortval target website2
Return to papers index